HANDBOEK DOUANE PDF

Handboek douane en internationale handel. Front Cover. Fernand Rutten Bibliographic information. QR code for Handboek douane en internationale handel. Douanewetgeving; Onderwerp: administratieve samenwerking, douane, douaneharmonisatie, fiscaliteit, handboek, initiatief van de EU. RUTTEN, F. and SERNEELS, A., Handboek Douane en Internationale Handel , Antwerpen/Groningen/Oxford, Intersentia, SCHOLZ-REITER, B .

Author: Taukazahn Kazigal
Country: Swaziland
Language: English (Spanish)
Genre: Relationship
Published (Last): 17 June 2015
Pages: 278
PDF File Size: 8.21 Mb
ePub File Size: 12.34 Mb
ISBN: 282-4-83017-889-8
Downloads: 68379
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Nikozilkree

Handboek Douane en wetteksten DWU

Voor de eisen die aan de machtiging gesteld worden zie Handboek Douane 2. Deze gevallen moeten vastgelegd worden. Deze gevallen moeten vormvrij worden vastgelegd.

Dit percentage is afhankelijk van de omvang van de organisatie en de activiteiten van de vertegenwoordiger. Goede kennis van de heffingselementen is zonder meer een vereiste, maar ook kennis van de diverse formaliteiten en bijzondere regelingen is noodzakelijk. De vertegenwoordiger moet hierop alert zijn en procedures hebben om dergelijke transacties intern te melden.

Een dergelijke controle is voldoende maar wel het minimale. De douanevertegenwoordiger maakt gebruik van aangiftesoftware die aangeschaft wordt bij een betrouwbare handbok leverancier of bouwt de aangiftesoftware zelf of laat die speciaal bouwen.

Bij steekproeven worden periodiek wekelijks of maandelijks willekeurige aangiften opnieuw beoordeeld door een medewerker van de organisatie die voldoende kennisniveau heeft. Besloten is om een nadere toelichting te geven op het AEO-criterium deugdelijke administratie art 39, letter douzne, DWUen met name de eisen die worden gesteld aan de administratie en de administratieve organisatie en interne beheersing art 25, lid 1, onder a en f, UVo.

Door de douanevertegenwoordiger moet geborgd worden dat er voldoende douanekennis beschikbaar is om juiste en volledige aangiften te waarborgen. Medewerkers moeten met hun vragen terecht kunnen bij meer ervaren medewerkers. Dit geldt niet alleen voor het daadwerkelijk doen van de aangifte maar ook voor de klant- en opdrachtacceptatie en voor de uitvoering van de interne controles. Bij de toepassing van zowel de guidelines als deze toelichting moet steeds hahdboek worden gehouden met de aard en de omvang van het bedrijf en de bedrijfsactiviteiten.

  BERNARD DAGENAIS CAMPANIA DE RELATII PUBLICE PDF

Als die afspraken zijn gemaakt dan moet dit vastgelegd worden, handoek in het contract. Voor de toelichting op het criterium deugdelijke administratie art 39, letter b, DWU is de activiteit “het direct of indirect vertegenwoordigen”, opgesplitst in 7 stappen:.

Bij twijfel zal diepgaander onderzoek moeten worden gedaan. Is de software speciaal voor de douanevertegenwoordiger gebouwd of door hem zelf gebouwd dan zal de software vooraf uitgebreid getest moeten worden op de juiste werking. Douaneaangiften kennen verschillende statussen afhankelijk van het soort en type. De resultaten van de interne controles moeten regelmatig gemonitord worden. De aanpassingen naar aanleiding van handdboek monitoring moeten inzichtelijk kunnen worden gemaakt aan de Douane, zodat zichtbaar wordt dat opvolging wordt gegeven aan de uitkomsten van de monitoring en dat het management erbij betrokken is.

Handboek douane en internationale handel – Fernand Rutten, Anne Serneels – Google Books

Naar boven Duidelijke werkinstructies Het moet duidelijk zijn voor de medewerkers hoe te handvoek als er twijfel bestaat over de betrouwbaarheid van een klant, de benodigde informatie niet beschikbaar is, er twijfel bestaat over de juistheid van de aangeleverde gegevens, welke informatie vastgelegd moet worden, hoe te handelen in bepaalde gevallen, etc. Ondanks alle maatregelen kunnen alsnog fouten worden gemaakt. Hierdoor is de opdrachtgever tot het doen van hhandboek niet altijd diegene die wordt vertegenwoordigd veelal de aangever in juridische zin, bijv.

De risico handboeek controles zijn controles op aangiften met een verhoogd risico op fiscale en andere gebieden. Deze controles moeten niet alleen gericht zijn op de kwaliteit van de aangiften inhoudelijkmaar ook op de screening van klanten, aanvaarding van opdrachten, het opvolgen van procedures procedureel etc. Zowel in de vastlegging van de interne controle als in het betreffende aangiftedossier moet hierover informatie terug te vinden zijn.

Vereisten vertegenwoordiging

De bewaarplicht van 7 jaar is ook voor deze administratie van toepassing. De heffingen worden doorgaans maandelijks gecontroleerd door de vertegenwoordiger aan de hand van het zogenaamde OGA overzicht gedane aangiften en de daarbij behorende maandelijkse UTB ten behoeve van de betaling op het maandkrediet, die worden verstrekt door de Douane.

  AFLP TEKNII PDF

Denk hierbij bijvoorbeeld aan het gebruik van:. Het management van het bedrijf sonderdeel heeft hierin een belangrijke rol, zij zijn eindverantwoordelijk voor de koers van het bedrijf en diegene die uiteindelijk de beslissingen nemen.

Het verstrekken van de benodigde informatie over de zending door de opdrachtgever of vertegenwoordigde kan worden aangemerkt als de opdracht.

2.00.00 Vertegenwoordiging bij de Douane

De wijze waarop dit gebeurt kan verschillen per vertegenwoordiger. Om te mogen optreden als Douanevertegenwoordiger in de zin van artikel 5, lid 6 en 18 DWU moet een bedrijf, op grond van artikel 1: De software zal actueel gehouden moeten douzne en er zullen in het kader van onderhoud regelmatig controles uitgevoerd moeten worden op de juiste werking.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan het gebruik van: In andere gevallen wordt een machtiging voor een langere periode afgegeven of is er sprake van een doorlopende machtiging. Bij een kleinere of beginnende vertegenwoordiger zal dit percentage juist hoger moeten liggen.

Hoe dit gedaan wordt is vormvrij, maar de gegevens moeten wel goed toegankelijk zijn en blijven en het moet mogelijk zijn de vereiste informatie te verstrekken. Waar fouten zijn gemaakt worden verzoeken tot terugbetaling of bijbetaling gedaan.

Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Dit kan bijvoorbeeld door een of meer van de volgende maatregelen: Originele certificaten zijn documenten met een fysiek waarmerk, zoals een stempel, van een douaneorganisatie of andere organisaties zoals kamers van koophandel.