COMMUNAUTAIR DOUANEWETBOEK PDF

What does the Modernised Customs Code contain?. Directorate-General for Taxation and Customs Union European Commission. Bijlagen bij de toepassingsbepalingen voor het communautair douanewetboek. CDW Communautair Douane Wetboek. 1 like. Book.

Author: Fetaxe Vudolmaran
Country: Liechtenstein
Language: English (Spanish)
Genre: Medical
Published (Last): 8 June 2010
Pages: 286
PDF File Size: 5.49 Mb
ePub File Size: 1.23 Mb
ISBN: 344-7-96290-489-2
Downloads: 17814
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Nikozilkree

De douaneautoriteiten kunnen echter weigeren de voorgestelde wijze van zekerheidstelling te aanvaarden wanneer deze onverenigbaar is met de goede werking van de desbetreffende douaneprocedure. Wanneer de douaneautoriteiten van een lidstaat om de medewerking verzoeken van de bevoegde autoriteiten van een begunstigd land om de geldigheid van attesten van oorsprong of de oorsprong van producten, of beide, te controleren, vermelden zij in hun verzoek, indien van toepassing, de reden waarom zij twijfelen aan de geldigheid van het attest van oorsprong of aan de oorsprong van de producten.

Alle gegevens over de wederuitgevoerde producten die het oorspronkelijke certificaat bevat moeten worden overgenomen in de vakken 3 tot en met 9, terwijl in vak 10 moet worden verwezen naar de factuur van degene die de communautari wederuitvoert.

DIRECTORATE-GENERAL-FOR-TAXATION-AND-CUSTOMS-UNION-EUROPEAN-COMMISSION

Commuautair de aanvaarding van een douaneaangifte een douaneschuld doet ontstaan, kunnen de goederen waarop deze aangifte betrekking heeft slechts worden vrijgegeven indien het bedrag van de douaneschuld is betaald of indien daarvoor een zekerheid is gesteld.

De aangifte ten uitvoer moet worden ingediend bij het douanekantoor dat bevoegd is voor het toezicht op de plaats waar de exporteur is gevestigd of waar de communnautair zijn verpakt of met het oog op de uitvoer in of op het vervoermiddel zijn geladen. Op grond van lid 1 mogen de percentages niet worden overschreden voor de maximuminhoud van niet van oorsprong zijnde materialen die zijn vermeld in de lijst in bijlage 13 bis. De beschikking moet zo spoedig mogelijk worden genomen en vervolgens diuanewetboek spoedig mogelijk aan de verzoeker worden bekendgemaakt.

What is the state of implementation of the AEO status?

awda – Dutch translation – Linguee

Een certificaat van oorsprong, formulier A, kan bij wijze van uitzondering na de uitvoer van de goederen waarop het betrekking heeft, worden afgegeven indien:. De bevoegde overheidsinstanties kunnen eerst tot afgifte achteraf van een certificaat inzake goederenverkeer EUR.

De regeling uitvoer maakt het mogelijk dat communautaire goederen het douanegebied van de Gemeenschap verlaten. Schuldenaar is de persoon die de goederen heeft verbruikt of gebruikt evenals de personen die aan dit verbruik of gebruik hebben deelgenomen, terwijl zij wisten of redelijkerwijze hadden moeten weten dat dit verbruik of gebruik op een andere wijze geschiedde dan bij de geldende bepalingen is voorgeschreven.

Indien de douanewetgeving in douanewetblek zekerheidstelling voorziet en de douaneautoriteiten zekerheidstelling eisen, stellen deze autoriteiten het bedrag van de zekerheid vast op een niveau dat niet hoger ligt dan dat bedoeld in lid 1.

FAQ gemoderniseerd communautair douanewetboek (en) – Europa Nu

De voorwaarden waaronder de betrokken regeling wordt gebruikt, worden in de vergunning vastgesteld. De douaneautoriteiten worden vooraf van de wederuitvoer of de vernietiging van goederen in kennis gesteld.

Wanneer cumulatie op grond van de artikelen 84, 85 of 86 van toepassing is, gaan de bevoegde overheidsinstanties van het begunstigde land, waaraan wordt gevraagd certificaten van oorsprong, formulier A, af te geven voor producten bij de vervaardiging waarvan materialen zijn gebruikt van oorsprong uit een partij waarmee cumulatie mogelijk is, uit van het volgende:.

Voor de controle achteraf van certificaten inzake goederenverkeer EUR. In dat geval wordt de hoeveelheid invoergoederen die daadwerkelijk bij de vervaardiging van de in het vrije verkeer gebrachte behandelde produkten is gebruikt, afgeboekt op de tariefcontingenten of tariefplafonds die gelden op het ogenblik van aanvaarding van de aangifte tot het in het vrije verkeer brengen, en wordt niet overgegaan tot afboeking op die tariefcontingenten of tariefplafonds die zijn geopend voor produkten die identiek zijn met de behandelde produkten.

  ELFRIEDE JELINEK THE PIANO TEACHER PDF

Wanneer de aanvrager in de Gemeenschap is gevestigd en een erkende agent is als bedoeld in Verordening EG nr. Delays at the border, caused by complex rules and paper-based procedures, hamper the competitiveness of companies importing raw materials or intermediate products or exporting on the world market.

De onder het stelsel van douane-entrepots geplaatste goederen dienen bij de inslag in het douane-entrepot in de bij artikel voorgeschreven voorraadadministratie te worden opgenomen. Het bedrag aan wettelijk verschuldigde rechten bij invoer wordt vastgesteld volgens de bepalingen die in het kader van de regeling actieve veredeling gelden.

Wanneer een geautoriseerde marktdeelnemer tijdelijk niet in staat is aan de in artikel 14 bis vastgestelde criteria te voldoen, kan hij om schorsing van de status van geautoriseerde marktdeelnemer verzoeken.

In afwijking van artikel 8 wordt zij met terugwerkende kracht ingetrokken indien zij is verstrekt op de grondslag van onjuiste of onvolledige gegevens van de aanvrager. Om te bepalen of de be- of verwerkingen die een bepaald product heeft ondergaan ontoereikend zijn in de zin van lid 1, worden alle behandelingen die dit product in een begunstigd land heeft ondergaan tezamen genomen.

De lidstaten brengen ook op gezette tijden de in bijlage 38 quinquies, punten 5 tot en met 12, genoemde gegevens betreffende de marktdeelnemers en andere personen, indien deze beschikbaar zijn in hun nationale systemen, in het centrale systeem in, wanneer nieuwe EORI-nummers zijn toegekend of wijziging in deze gegevens komt.

Goederen bij welker vervaardiging twee of meer landen betrokken zijn geweest, zijn van oorsprong uit het land waar, in een daartoe ingerichte onderneming, de laatste ingrijpende en economisch verantwoorde verwerking of bewerking heeft plaatsgevonden die hetzij tot de fabricage van een nieuw produkt heeft geleid, hetzij een belangrijk fabricagestadium vertegenwoordigt.

Indien het tijdstip waarop de douaneschuld ontstaat, niet nauwkeurig kan worden bepaald, is het tijdstip dat voor de vaststelling van de voor de betrokken goederen geldende heffingsgrondslagen in aanmerking moet worden genomen, het tijdstip waarop de douaneautoriteiten vaststellen dat deze goederen zich in een situatie bevinden die een douaneschuld heeft doen ontstaan.

De regeling behandeling onder douanetoezicht maakt het mogelijk niet-communautaire goederen in het douanegebied van de Gemeenschap een behandeling te doen ondergaan die de soort of de staat ervan wijzigt, zonder dat zij aan rechten bij invoer of aan handelspolitieke maatregelen worden onderworpen, en de door deze behandeling verkregen produkten in het vrije verkeer te brengen tegen de daarvoor geldende rechten bij invoer. Naast de in artikel 4 bis, lid 2, bedoelde voorwaarden, stellen de douaneautoriteiten passende veiligheidsmaatregelen vast en handhaven zij deze voor een effectieve, betrouwbare en veilige werking van de verschillende systemen.

Voor de toepassing van artikel 97 duodecies, lid 4, zal de Commissie in de C-serie van het Publicatieblad van de Europese Unie de datum bekendmaken waarop een land of gebied dat als begunstigd land is toegelaten of weer is toegelaten ten aanzien van in Verordening EU nr.

Op verzoek van de importeur en op de door de douaneautoriteiten van de lidstaat van invoer gestelde voorwaarden is het toegestaan dat voor goederen die:. De vergunning tot tijdelijke invoer wordt afgegeven op verzoek van de persoon die de genoemde goederen gebruikt of laat gebruiken.

Wanneer de personen die zeggenschap uitoefenen over het bedrijf dat de aanvraag indient, in een derde land zijn gevestigd, beoordelen de douaneautoriteiten hun naleving van de douanewetgeving aan de hand van de documenten en informatie waarover zij beschikken. De schorsing kan worden ingetrokken, voordat de in artikel 14 novodecies, lid 2 of lid 4, vastgestelde termijn verstrijkt.

  KVETOSLAV MINARIK PDF

Bij voorafgaande invoer van een vervangend produkt dient een zekerheid te worden gesteld voor het bedrag van de rechten bij invoer.

Indien goederen, uit hoofde van hun bijzondere bestemming, onder toepassing van een verlaagd recht of van een nulrecht bij invoer in het vrije verkeer worden gebracht, blijven zij onder douanetoezicht. What are the missions of Customs? Onder “op onregelmatige wijze binnenbrengen” van goederen in de zin van dit artikel wordt verstaan: Het in artikel 13, lid 2, van het Wetboek bedoelde communautaire risicobeheer wordt uitgevoerd overeenkomstig een gemeenschappelijk kader voor elektronisch risicobeheer, dat uit de volgende delen bestaat:.

What would be the economic effects of the new Code for traders? In het in lid 5, onder adpuanewetboek geval kan in de verordening een termijn worden vastgesteld gedurende welke de vorige alinea van toepassing is.

Al deze informatie wordt door de Commissie aan de bevoegde autoriteiten van de Lid-Staten doorgegeven. De marktdeelnemers die geen registratie hebben aangevraagd, mogen dat evenwel tijdens hun eerste handeling doen. De Commissie en de douaneautoriteiten van de lidstaten kunnen aan dit onderzoek deelnemen. De voor de regeling uitvoer, de regeling passieve veredeling, de regeling douanevervoer of de voor het stelsel van douane-entrepots aangegeven communautaire goederen bevinden zich onder douanetoezicht vanaf het ogenblik waarop de douaneaangifte is aanvaard comunautair tot op het ogenblik waarop zij het douanegebied van de Gemeenschap verlaten of worden vernietigd of tot op het ogenblik waarop de douaneaangifte ongeldig wordt verklaard.

In dat geval dient de aangegeven douanewaarde niet als voorlopig in de zin van artikeltweede streepje, te worden beschouwd. De aandacht gaat uit naar een verdere verdieping van de onderlinge relatie door het tot stand brengen van een transatlantisch handels- en investeringspartnerschap. De douaneautoriteiten van de lidstaten delen de Commissie de naam en de adresgegevens mede van de autoriteit of autoriteiten die bevoegd is of zijn voor de toekenning van het EORI-nummer.

De regeling extern douanevervoer eindigt wanneer de goederen samen met het bijbehorende document bij de douane communajtair aangebracht op het kantoor van bestemming overeenkomstig de bepalingen van de betrokken regeling. What are the respective roles of the Modernised Customs Code and the e-Customs decision?

In geval van voorafgaande invoer en wanneer artikel wordt toegepast, wordt het in mindering te brengen bedrag vastgesteld aan de hand van de heffingselementen die op de tijdelijk uitgevoerde goederen van toepassing zijn op de datum van aanvaarding van de aangifte tot plaatsing van deze goederen onder de regeling.

Uitgebreide cumulatie op grond van artikel 86, leden 7 en 8, is uitsluitend toegestaan indien een land waarmee de Europese Unie een vrijhandelsovereenkomst heeft gesloten het begunstigde land op dezelfde wijze bijstand in het kader van administratieve samenwerking verleent als het de lidstaten zou verlenen op grond van de desbetreffende bepalingen van die vrijhandelsovereenkomst.

Indien de aanvrager minder dan drie jaar geleden is opgericht, beoordelen de douaneautoriteiten diens naleving van de douanewetgeving aan de hand van de documenten en informatie waarover zij beschikken. Zij bevordert de ontwikkeling van zelfvoorzienende landbouw, veiligstelling van de voedselvoorziening, sectorale hulpverlening, liquidatie van de schuldenlast, ontwikkelingsfinanciering, vastlegging van prioriteiten in nationale programma’s, afstemmen van steun op nationaal en regionaal beleid, en een strategie inzake hulp voor handel.

Bovendien mogen de bevoegde autoriteiten of de aangewezen instanties van de Lid-Staten deze documenten een afgiftenummer geven.