BESLUIT PRUDENTIELE REGELS WFT PDF

remuneration policy in place will be implemented in the Decree prudential rules AFS (Besluit prudentiele regels Wft) and the Decree Conduct. Consultatie van het wijzigingsbesluit ter implementatie van de richtlijn prudentiële regels Wft, het Besluit gereglementeerde markten Wft, het. Decree regarding covered bonds. Decree of 3 June , amending the Decree on Prudential. Rules FSA (Besluit prudentiële regels Wft) and.

Author: Zulkikazahn Aranris
Country: Malawi
Language: English (Spanish)
Genre: Business
Published (Last): 15 January 2007
Pages: 67
PDF File Size: 3.34 Mb
ePub File Size: 9.15 Mb
ISBN: 967-9-31274-552-7
Downloads: 91561
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Shazuru

Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn. Tijdens de consultatie van het Implementatiebesluit richtlijn en verordening solvabiliteit II is door natura-uitvaartverzekeraars commentaar gegeven waaruit bleek dat de berekening van de zogeheten risicomarge voor natura-uitvaartverzekeraars problemen opleverde vanwege de hoge uitkomsten. Wijzigingsbesluit solvabiliteit verzekeraars met beperkte risico-omvang.

Verzekeraars met beperkte risico-omvang hebben minder tijd gekregen om ervaring op te doen met de nieuwe regels dan de verzekeraars die onder de reikwijdte van de richtlijn solvabiliteit II vallen.

Rsgels maatregelen in dit besluit zorgen er in voldoende mate voor dat de berekening van de solvabiliteitspositie van de betrokken verzekeraars beter aansluit op de aard en omvang van deze verzekeraars. Snelzoeken U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op —een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst bijvoorbeeld “milieu” —een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties bijvoorbeeld dossiernummer ” of ‘trb 16’.

Wijzigingsbesluit solvabiliteit verzekeraars met beperkte risico-omvang

Acties Authentieke versie downloaden pdf Odt-formaat downloaden Xml-formaat downloaden Technische informatie Permanente link. Het vervalrisico is toegesneden op reguliere levensverzekeraars.

Gelet op de artikelen 3: If you would like to learn how Lexology can drive your content marketing strategy forward, please email enquiries lexology. Netherlands May 3 Artikel I, onderdeel C. Ook het AG verwacht dat de problemen die zouden ontstaan als gevolg van de hoogte van de risicomarge bij toepassing van de Regeld II-eisen, door het besluit worden gemitigeerd.

D Artikelderde lid, komt te luiden: Internetconsultatie De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden Direct naar zoeken Direct naar inhoud Direct naar acties Hoog contrast.

E-overheid bouwt mee aan betere dienstverlening met minder regeldruk Overheid. Om die reden werd regles dat natura-uitvaartverzekeraars gedurende rdgels eerste jaar waarin de richtlijn van toepassing is, de risicomarge als onderdeel van de technische voorzieningen prudengiele mogen berekenen volgens de voor geldende methodiek ter berekening van in het kader van de toereikendheidstoets in acht te nemen passende onzekerheidsmarges zie artikeleerste lid, van het Bpr zoals dat luidde voor de inwerkingtreding van het Implementatiebesluit richtlijn en prjdentiele solvabiliteit II, en artikel 3: De verlengde overgangstermijn stelt hen bovendien in staat hun solvabiliteit voor zover nodig tijdig in overeenstemming te brengen met de nieuwe eisen.

  H3BA N8H PDF

Voorts wordt voor besluig verzekeraars rekening gehouden met de afwijkende cijfers voor verval afkoopschok en worden voor alle verzekeraars met beperkte risico-omvang de overgangstermijnen aangepast. Onderzocht is hoe de berekening van de risicomarge volgens de richtlijnmethodiek voor natura-uitvaartverzekeraars in de praktijk zou uitvallen, en in hoeverre dit aanleiding geeft een aangepaste berekeningsmethodiek voor te schrijven.

Artikel I, onderdeel B.

Share Facebook Twitter Linked In. De beide natura-uitvaartverzekeraars die op de consultatie hebben gereageerd, kunnen zich vinden in de voorgestelde versoepelingen. Deze aanpassing levert zowel een verlaging van de hoogte van de risicomarge en daarmee lagere technische voorzieningen en een hoger eigen vermogen op als een verlaging van het solvabiliteitskapitaalvereiste SKV.

Het onderhavige besluit strekt tot aanpassing van de regels voor het berekenen van de solvabiliteitspositie van verzekeraars met beperkte risico-omvang en de daarbij van toepassing zijnde overgangstermijnen. Vanwege het ontvangen commentaar is besloten nader te bezien of de berekening van de risicomarge, zoals voorgeschreven door de richtlijn, voldoende is afgestemd op de specifieke kenmerken van natura-uitvaartverzekeraars.

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Dit betekent dat ook de ondermodule vervalrisico van toepassing is. Het vijfde lid is van overeenkomstige toepassing op levensverzekeraars met beperkte risico-omvang als bedoeld in artikel 49b, tweede lid, onderdeel a. De Minister van Veiligheid en Justitie, G. Het wijst er wel op dat nu een ongelijk speelveld ontstaat tussen Solvency II-verzekeraars en verzekeraars die onder het Solvency II Basic regime vallen.

U kunt zoeken op letterlijke tekst door ” om de term te zetten. This obligation means that financial institutions will have to implement a remuneration regwls for their directors pruedntiele employees that does not encourage excessive risk taking and will prevent irresponsible behaviour in relation to its stakeholders, such as shareholders and clients.

Het is daarom te bssluit om bij de berekening van de risicomarge voor natura-uitvaartverzekeraars en hiermee vergelijkbare levensverzekeraars met beperkte risico-omvang als bedoeld in artikel 49b, tweede lid, onderdeel a, van het Bpr af te wijken van het solvabiliteit II kader. For further information please contact Floortje Nagelkerke in our Amsterdam office.

De andere natura-uitvaartverzekeraar pleit voor een grotere verlaging van het massale vervalrisico en van het kapitaalkostenpercentage, en voor een grotere verlenging van de overgangstermijn.

Het AG kan zich erin vinden dat voor een prudentieel oplossing is gekozen. The Principles and the proposed legislation for the controlled remuneration policy should provide for controlled remuneration from both a prudential and a conduct of business perspective.

  CAT 938H PDF

Antwoord voor Bedrijven Rijksoverheid. Login Register Follow on Twitter Search. C De invoeging van artikel 70a van het Bpr bewerkstelligt dat verzekeraars met beperkte risico-omvang waarop artikel ter, veertiende lid, van de richtlijn solvabiliteit II van overeenkomstige toepassing is, een extra termijn van vijf jaar krijgen om te voldoen aan de SKV.

Decree on Prudential Rules under the Wft

In deze paragraaf wordt ingegaan op de gevolgen en effecten voor het bedrijfsleven en inzage geboden in de administratieve lasten en inhoudelijke nalevingskosten die het besluit met zich meebrengt. Aangezien de richtlijn niet op hen van toepassing is, is het mogelijk de overgangstermijnen voor deze categorie verzekeraars onafhankelijk van de richtlijn vast te stellen. Dit onderwerp wordt derhalve meegenomen in de door de Europese Commissie uitgevoerde evaluatie van de solvabiliteitsvereisten onder Solvency II in Start van deze pagina Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud.

Verval Titel I, hoofdstuk V, afdeling 3, van de verordening solvabiliteit II is van overeenkomstige toepassing op verzekeraars met beperkte risico-omvang. Further information on the consultation on the controlled remuneration policy in Dutch can be found here on the website of the Dutch Ministry of Finance. Artikel I, onderdeel D. Overgangstermijnen Verzekeraars met beperkte risico-omvang hebben minder tijd gekregen om ervaring op te doen met de nieuwe regels dan de verzekeraars die onder de reikwijdte van de richtlijn solvabiliteit II vallen.

Hierdoor is er gelegenheid om de berekeningsmethodiek van de richtlijn aan te passen aan de specifieke kenmerken van natura-uitvaartverzekeraars.

De reacties mogen betrekking hebben op alle onderdelen van het wijzigingsbesluit en de nota van toelichting. Artikel I, onderdeel A. De in dit besluit opgenomen aanpassingen zullen naar verwachting niet leiden tot een verzwaring van de administratieve lasten.

Consultation on controlled remuneration policy

De maatregelen met betrekking tot de artikelen 66 en van het Bpr gelden voor natura-uitvaartverzekeraars en daarmee vergelijkbare levensverzekeraars met beperkte risico-omvang en de overige maatregelen gelden voor alle verzekeraars met beperkte risico-omvang. De risicomarge wordt berekend overeenkomstig titel I, hoofdstuk III, afdeling 3, onderafdeling 4, van de verordening solvabiliteit II.

Daarom wordt verzekeraars met beperkte risico-omvang die nog niet kunnen voldoen aan de solvabiliteits eisen een extra termijn gegund om alsnog aan die eisen te gaan voldoen.